Algemene voorwaarden!

“Vakantiewoning Familie Ribberink”
Beuningerstraat 54a, 7588RH te Beuningen (Ov.)
Versie oktober 2020

Download als PDF

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de Vakantiewoning Familie Ribberink” staande en gelegen aan de Beuningerstraat 54a, 7588 RH te Beuningen (Ov.).
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene huurvoorwaarden. Wij wijzen alle algemene huurvoorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen twee dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
  2. U dient 25% van het totale factuurbedrag per omgaande (uiterlijk binnen 3 dagen) te voldoen. Het restant 75% van het totale factuurbedrag dient u uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
  3. Indien uw reservering ligt binnen 4 weken voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst de factuur in één keer aan ons overmaken.
   1. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL77 RABO 0127 2934 18 t.n.v. A.A. Ribberink te Beuningen onder vermelding van uw naam en boekingsperiode.
   2. Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
   3. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 - Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5 van deze huurvoorwaarden, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 4 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 4 weken voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 2 weken voor de dag van aankomst is 75% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 2 weken tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel is te verkrijgen op Beuningerstraat nr. 54 te Beuningen bij fa. Ribberink, of de sleutel is aanwezig in het sleutelkastje. Informatie hierover staat in de informatiebrief (e-mail) die u ontvangt. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 50.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Weekend: vrijdag vanaf 13:30 uur tot maandag 10.30 uur
 2. Midweek: maandag vanaf 13:30 uur tot vrijdag 10:30 uur
 3. Week: zaterdag vanaf 13:30 uur tot zaterdag 10:30 uur of; maandag 13:30 uur tot maandag 10:30 uur of; vrijdag vanaf 13:30 uur tot vrijdag 10:30 uur.
 4. In het hoogseizoen verhuur uitsluitend van zaterdag tot zaterdag
 • De huurder dient bij/tijdens het (gehele) verblijf aanwezig te zijn.
 • De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 13:30 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 10:30 uur te hebben verlaten.
 • De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt € 20 per huurperiode in rekening gebracht.
 • Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden).
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van twee personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 8 - Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Indien u schades of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij het voeteneinde van het bed te hebben geplaatst;
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • De kussens van het tuinmeubilair binnen te leggen op de linnenkast in de slaapkamer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de verhuurders;

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Omgeving rondom Vakantiewoning Fam. Ribberink